Cyprus

1Empirical > CYPR

CYPR

OGÓLNIE O CYPRZE
Cypr znajduje się we wschodniej części Morza Śródziemnego, na styku trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki. Jego powierzchnia wynosi 9251 km2. Republika Cypryjska powstała w 1960 r. po uniezależnieniu się od kolonii brytyjskiej. Jednak faktyczny podział wyspy na Cypr Grecki i Turecki istnieje od 1974 r. Według niego, 63% obszaru należy do społeczności greckiej, a pozostałe 37% do tureckiej, wspieranej przez oddziały tamtejszego wojska. Od 2004 r. Cypr należy do Wspólnoty Narodów i Unii Europejskiej. Jest to państwo prosperujące, o średnim rocznym produkcie krajowym brutto osiągającym 18.810 euro na mieszkańca. Jego ekonomia jest zdominowana przez usługi specjalistyczne, z długoletnią przewagą usług turystycznych i finansowych.

Rząd Republiki Cypryjskiej wypracował korzystny system opodatkowania przy jednoczesnym utrzymaniu krajowej gospodarki na zadowalającym poziomie, mimo najkorzystniejszych w całej Europie, i bardzo niskich w porównaniu do standardów światowych, stawek opodatkowania. Sukces tego systemu jest potwierdzony wysokim odsetkiem międzynarodowych spółek biznesowych (z ang. International Business Company, lub IBC) (ponad 50.000) zarejestrowanych na Cyprze od 1975 r.

Wraz z przystąpieniem wyspy do unii w 2004 r. wprowadzono restrukturyzację systemu opodatkowania, zainicjowaną 1 stycznia 2003 r. Spółki krajowe i międzynarodowe podlegają tym samym zasadom podatkowym, co oznacza, że z ich dochodów pobierany jest 10% podatek od osób prawnych. Od 1 stycznia 2008 r. podstawową jednostką monetarną Cypru nie jest już Funt cypryjski, a Euro.

Populacja Cypru wynosi ok. 800.000 mieszkańców, z których ok. 78% stanowią Grecy cypryjscy. Turkowie cypryjscy to 18%, a do pozostałych 4% należą mniejszości narodowe.

Oficjalne języki Cypru to grecki, angielski i turecki. Większość mieszkańców mówi po angielsku, który to język jest szeroko stosowany w sektorze komercyjnym i rządowym.

Struktura rządu jest podobna do tej funkcjonującej w zachodnich państwach demokratycznych, gdzie bronione są prawa człowieka, wolność polityczna i własność prywatna. Cypr posiada prezydencki system rządowy, gdzie prezydent, wybierany co pięć lat, jest głową państwa. Władza wykonawcza leży w rękach Rady Ministrów, której członkowie wybierani są przez prezydenta. Organem legislacyjnym wyspy jest Izba Reprezentantów składająca się z 56 członków wybranych na pięcioletnią kadencję. System prawny jest oparty na prawie angielskim. Cypr jest członkiem ONZ, Wspólnoty Narodów oraz Rady Europy. 1 maja 2004 r. stał się też pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Wyspa posiada znakomite połączenia telekomunikacyjne, powietrzne i wodne. Istnieją dwa międzynarodowe porty lotnicze, w Larnace i Pafos, natomiast większość infrastruktury portowej znajduje się w Limassolu i Larnace.

Gospodarka Cypru uznaje wolność przedsiębiorstw, co przejawia się sprowadzeniem władzy rządu do ustawodawstwa, nadzoru, planowania i dostarczania obiektów użyteczności publicznej.

Dostępne są również znakomite i liczne obiekty bankowe, zarówno w obrębie wyspy jak i za granicą, oraz specjalistyczne instytucje finansowe. Międzynarodowe sieci korespondenckie prowadzone są przez banki krajowe oraz te znajdujące się za granicą.

W ramach obowiązujących przepisów podatkowych Cypr posiada najniższe opodatkowanie w Europie, przy czym wyróżnia się na tle innych krajów jako międzynarodowe centrum finansowe. Jako państwo członkowskie z prestiżowymi zachętami podatkowymi, Cypr jest wolny od podejrzliwości związanej z „rajami podatkowymi”, w których opodatkowanie wynosi 0%.

Cypryjski system prawny jest zasadniczo oparty na prawodawstwie i procedurach angielskich, które państwo przejęło od Wielkiej Brytanii w trakcie rządów kolonialnych sprawowanych przez nią do 1960 r. Angielskie orzecznictwo jest ściśle stosowane, a wszelkie regulacje i procedury odnoszące się do przedsiębiorstw są oparte na prawie angielskim. Główną różnicą pomiędzy angielskim i cypryjskim systemem prawa jest istnienie pisemnej Konstytucji, która obok Prawa Unii Europejskiej stanowi najwyższe prawo państwa.
Wstąpienie Cypru do Unii Europejskiej przyniosło zmiany legislacyjne, dzięki którym państwo to jest obecnie całkowicie zgodne ze wspólnotowym dorobkiem prawnym.

Sąd najwyższy, który wydaje ostateczne decyzje w sprawach prawno-administracyjnych, przestrzega francuskiego prawa administracyjnego. Co ważniejsze, republika jest sygnatariuszem i stanowi część wszelkich międzynarodowych traktatów i konwencji, takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Od 1 stycznia 2008 r. Republika Cypryjska, jako członek Unii Walutowej, wprowadziła Euro jako oficjalną jednostkę walutową zastępującą Funt cypryjski zablokowany na kursie wymiany w stosunku £1CYP do €0.575284.

KORZYŚCI ZAPEWNIANE PRZEZ CYPR
Po ostatnich reformach podatkowych oraz prawa związanego z ograniczeniami dewizowymi, wszyscy obywatele Unii Europejskiej (UE) mogą zarejestrować swoje spółki na Cyprze na tych samych zasadach co Cypryjczycy.

Pozwolenie od Banku Centralnego, które dotychczas stanowiło warunek wstępny posiadania akcji w spółce cypryjskiej nie jest już potrzebne.

Ponadto wszystkie spółki są traktowane jednakowo na szczeblu podatkowym (opodatkowanie 12,5%).

Nie jest przesadnym stwierdzenie, że przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej (UE) w dniu 1 maja 2004 r. oraz wprowadzenie w życie nowego prawa podatkowego w zgodzie ze wspólnotowym dorobkiem prawnym, uczyniło Cypr jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla międzynarodowych spółek biznesowych (IBC).

Według ostatniej reformy podatkowej, firmy będące “rezydentami w Republice” są opodatkowane zgodnie z tamtejszym prawem. Taka sytuacja zachodzi wtedy, gdy działalność firmy jest centralnie zarządzana i kontrolowana z Cypru. Oznacza to, że zgodnie z nowymi zasadami przedsiębiorstwa będące rezydentami płacą podatki od dochodów zgromadzonych na całym świecie lub pochodzących zarówno ze środków cypryjskich jak i zagranicznych, jeśli są one zarządzane z Cypru.

IBC zarejestrowane na Cyprze mogą pełnić wiele funkcji, takich jak posiadanie udziałów innych spółek, nieopodatkowany handel na światowym lub lokalnym rynku papierów wartościowych, posiadanie ziemi w innych krajach, dzięki czemu ich właściciele otrzymują legalne i cenne korzyści.

KORZYŚCI PODATKOWE
Od 1 stycznia 2003 r. wszystkie przedsiębiorstwa będące rezydentami obowiązuje jeden podatek od przychodów uzyskanych na całym świecie przez osoby prawne, w wysokości 12,5%. Jest to najniższa stawka podatku od osób prawnych w Unii Europejskiej, i przez to najbardziej korzystna standardowa stawka tegoż podatku dla Cypru.

Z uwagi na nowe prawo podatkowe, holdingowe IBC działające na obszarze Cypru znajdują się teraz w bardzo korzystnej pozycji, ponieważ mogą cieszyć się zwolnieniami podatkowymi, jak również korzyściami płynącymi z podatku od osób prawnych gwarantowanymi przez nowe przepisy podatkowe.

Zwolnienia podatkowe – 50% należności z tytułu odsetek. Ze względu na nowe prawo podatkowe 50% należności z tytułu odsetek otrzymanych przez przedsiębiorstwo będzie wolne od opodatkowania, z wyłączeniem odsetek należnych wynikających lub ściśle związanych z normalnym trybem działalności gospodarczej. W przypadku, gdy odsetki są połączone z lub są częścią normalnego trybu działalności spółki, cała kwota jest opodatkowana w wysokości 12,5%.

Rezerwy na restrukturyzację – Z uwagi na wcielenie Dyrektywy Rady 90/434/EWG w sprawie łączenia przedsiębiorstw, istnieją zwolnienia podatkowe odnoszące się do wnoszenia aktywów (łącznie z udziałami) w ramach reorganizacji (łączenie / rozłączenie / wnoszenie aktywów).

Zyski z udziałów i podatek z tytułu zysków kapitałowych – Dochody z nabywania i sprzedaży udziałów są zwolnione na terenie Cypru. Co więcej, nie istnieje żaden podatek z tytułu zysków kapitałowych poza podatkiem z tytułu zysków kapitałowych w wysokości 20% odnoszącym się do zarobków otrzymanych w wyniku sprzedaży nieruchomości posiadanej na Cyprze oraz udziałów w nienotowanych spółkach, które posiadają nieruchomość na Cyprze. W związku z tym nie nakłada się podatku z tytułu zysków kapitałowych na sprzedaż własności zagranicznej lub udziałów spółki mogącej posiadać własność za granicą.

Zyski ze stałego zakładu spółki znajdującego się za granicą również są zwolnione z opodatkowania. Zwolnienie nie jest stosowane w przypadku, gdy (i) stały zakład spółki bezpośrednio lub pośrednio podejmuje więcej niż pięćdziesiąt procent (50%) działań, które przynoszą dochód z inwestycji oraz (ii) w przypadku, gdy zagraniczne obciążenie podatkowe jest znacznie niższe niż cypryjskie.

Dystrybucje dywidend cypryjskich spółek holdingowych płacone udziałowcom, którzy nie są rezydentami, nie podlegają podatkowi zryczałtowanemu. Właściwie Cypr nie obejmuje opodatkowaniem ryczałtowym wypłat dywidend, odsetek i tantiem (w przypadku, gdy nie korzysta się z prawa do własności intelektualnej na terenie Cypru) na rzecz odbiorców, którzy nie są rezydentami.

Korzyści płynące z podatku od osób prawnych – Straty podatkowe poniesione od roku 2000 mogą być przenoszone do 5 lat. Straty poniesione za granicą przez stały zakład spółki cypryjskiej mogą zostać potrącone z jej zysków.

Ulgi grupowe – Zasady dotyczące ulg grupowych posiadają obecnie moc prawną i przewidują grupowe wyrównanie strat podatkowych poniesionych pomiędzy spółką holdingową a jej spółkami zależnymi w przypadku, gdy spółka holdingowa posiada przynajmniej 75% spółki zależnej w sposób bezpośredni lub pośredni i/lub w inny sposób pomiędzy spółkami tej samej grupy przez cały rok. Niemniej jednak, straty przeniesione z lat ubiegłych nie podlegają uldze grupowej.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami spółka uważana jest za członka grupy w przypadku, gdy inna spółka posiada przynajmniej 75% jej udziałów, lub gdy obie te spółki należą przynajmniej w 75% do kolejnej spółki.

Sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – Cypr łączy system niskiego opodatkowania z siecią umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na tle zagranicznych jurysdykcji, państwo to zawiera największą liczbę tych umów, głównie z krajami z Europy Środkowej i Wschodniej oraz ze Środkowym Wschodem. Większość umów zawiera się według modelu OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), a wszystkie wpływają na ograniczenie i likwidację podatków zryczałtowanych nakładanych przez umawiające się państwo na dywidendy, wypłatę odsetek oraz tantiem. Jest to korzystne dla handlu z Rosją oraz poszczególnymi krajami Europy Wschodniej, ponieważ zagraniczni inwestorzy wkładający swój kapitał w Europę Wschodnią mają możliwość kierowania swoich inwestycji przez inny kraj, np. Cypr, który posiada umowę z krajem, w który inwestują, dzięki czemu podatek zryczałtowany zostaje obniżony lub, w niektórych przypadkach, całkowicie wyeliminowany.

Dodatkowe wyjaśnienia oraz informacje na temat podatków lokalnych i korzyści czerpanych z posiadania IBC na terenie Cypru dostępne są poprzez bezpośredni kontakt z naszą firmą.

SPÓŁKI HOLDINGOWE
Ostatnimi czasy spółki holdingowe zyskują na popularności. Jest to spowodowane wejściem Cypru do Unii europejskiej (UE) oraz wejściem w życie nowego prawa podatkowego, które jest zgodne ze wspólnotowym dorobkiem prawnym. Warto zauważyć, że prawo cypryjskie i jego stosowanie jest zharmonizowane z przepisami prawnymi i dyrektywami UE, Kodeksem postępowania czy sugestiami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie szkodliwej konkurencji podatkowej.

SIEĆ UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Zawarte pomiędzy Cyprem a innymi krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz odpowiednie daty ich wejścia w życie znajdują się na oficjalnej stronie internetowej cypryjskiego Ministerstwa Finansów oraz w tabelce zawartej poniżej.

Poza pięćdziesięcioma umowami, które obecnie obowiązują, istnieją też umowy w trakcie negocjacji, które jeszcze nie weszły w życie. Ponadto, część umów, które zostały już zawarte i znajdują się w poniższej tabelce, nadal czeka na wejście w życie.