Services

1Empirical > USŁUGI

DORADZTWO

Dzięki naszej zatwierdzonej sieci prawników, księgowych i ekspertów do spraw handlu, w pełni zaznajomionych z międzynarodową działalnością biznesową oraz światowymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, jesteśmy w stanie dostosować usługi doradcze do klienta w oparciu o przystępne, z góry określone stawki.

ZAKŁADANIE SPÓŁKI

Oferujemy elastyczne i kompleksowe usługi inkorporacyjne na skalę światową. Niezależnie, czy celem jest łączenie spółek w Europie, USA, Azji, czy po prostu za granicą, nasze usługi są szybkie i zorientowane na wypracowanie właściwego rozwiązania. Poza nowo utworzoną jednostką, oferujemy pakiety usług Powierniczych i Administracyjnych, zapewniające właściwą strukturę spółki, zgodną z miejscowym prawodawstwem i wymaganiami podatkowymi.

Dokumenty wymagane przez ustawę, rachunkowość i audyty, jak również zeznania roczne są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu spółka we właściwy sposób wypełnia swoje coroczne zobowiązania.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakładanie spółki z o.o. na Cyprze wymaga dostarczenia wniosku do lokalnego rejestru spółek w celu:

 • uzyskania zgody na zgłoszoną nazwę spółki, oraz
 • wypisania aktu założycielskiego i statutu spółki

Nazwa spółki

Nazwa spółki musi zostać zatwierdzona przez rejestr spółek. Ponieważ przed zatwierdzeniem wniosek jest sprawdzany z poprzednio zarejestrowanymi nazwami, zaleca się podanie trzech przykładowych nazw w porządku preferencji.

Wypisanie aktu założycielskiego i statutu spółki

Następnym krokiem po zatwierdzeniu nazwy spółki przez rejestr spółek jest przygotowanie oraz złożenie aktu założycielskiego i statutu spółki.

Akt założycielski opisuje działalność spółki, natomiast statut określa zasady regulujące jej wewnętrzne zarządzanie.

Dokument ten musi być wypełniony po grecku.

Zobowiązania udziałowców

Minimalnym wymogiem jest posiadanie przynajmniej jednego udziałowca, który jest zobowiązany dostarczyć następujące informacje/dokumenty:

 • Pełne imię i nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Adres zamieszkania
 • Liczbę posiadanych akcji
 • Kserokopię paszportu
 • Bieżący rachunek za media

Należy zauważyć, że akcje mogą być zarejestrowane i posiadane przez udziałowca mianowanego.

Wymogi dotyczące kapitału udziałowego

 • Minimalna kwota autoryzowanego i emitowanego kapitału zakładowego wynosi 1.000 EUR
 • Jeśli spółka posiada siedzibę na Cyprze, zaleca się posiadanie kapitału zakładowego w wysokości 10.000 EUR.

Zobowiązania kierownika

Każdy kierownik zobowiązany jest dostarczyć następujące informacje/dokumenty:

 • Pełne imię i nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Adres zamieszkania
 • Zawód
 • Kserokopię paszportu
 • Bieżący rachunek za media

Sekretariat i siedziba statutowa

Cypryjskie prawo spółek wymaga, aby sekretariat i siedziba statutowa mieściły się na Cyprze.

Jeśli istnieje taka potrzeba, jesteśmy w stanie świadczyć usługi sekretarskie oraz zapewnić parę różnych adresów siedziby statutowej.

Wymogi dotyczące sprawozdawczości

 • Do końca roku następującego po każdym bieżącym roku podatkowym (tj. do 31 grudnia 2014 dla roku kończącego się 31 grudnia 2013) należy złożyć w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowe i zeznania podatkowe sprawdzone przez biegłego rewidenta. Informacje te nie są publicznie dostępne.
 • Zeznania podatkowe wraz ze sprawozdaniami finansowymi zbadanymi przez biegłego rewidenta należy złożyć w rejestrze spółek.

BANKOWOŚĆ GLOBALNA

W zakresie międzynarodowej bankowości, nasi prywatni i biznesowi klienci są obsługiwani przez EAS. Klienci są zapoznawania z wiodącymi bankami w głównych międzynarodowych centrach finansowych, oferującymi konta we wszystkich ważnych walutach, karty kredytowe i debetowe, produkty inwestycyjne oraz bankowość internetową.

EAS może założyć rachunek bankowy w większości głównych walut, w wielu światowych jurysdykcjach. Na żądanie klienta dostępne są również karty kredytowe i debetowe, w zależności od wybranego banku i wymogów jurysdykcji.

Jeśli sygnatariusz takiego konta nie jest kierownikiem spółki, spółka (z uwzględnieniem formy wybranego baku) powinna poinformować o tym bankowca, a kierownictwo może być poproszona o wydanie odpowiedniego upoważnienia na żądanie klienta.

Przy zakładaniu nowych rachunków, banki cypryjskie wymagają pewnych szczegółowych danych w celu zapobieżenia “praniu pieniędzy”, oraz dostosowania się do wymogów Banku Centralnego Cypru.

RACHUNKOWOŚĆ I PODATEK VAT

Powierzając nam zadania związane z księgowością, klient może skupić swoje zasoby na głównych obszarach decydujących o zyskowności spółki. W ramach naszych usług, klient otrzymuje wystarczająco dużo czasu na odpowiednie przygotowanie, a dzięki proaktywnemu podejściu i skuteczności nasz wyspecjalizowany zespół wypełnia wszystkie potrzebne dokumenty przed czasem.

Pomagamy naszym klientom w spełnianiu wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych, dzięki czemu mogą się oni skupić na obszarach swojej działalności, co z kolei zapewnia rentowny rozwój firmy.

Nasze usługi obejmują:

 • Gwarancję spełnienia wymagań prawnych oraz obowiązkowych wymogów związanych z rejestracją podatkową
 • Rejestrację podatkową
 • Ocenę konieczności rejestracji spółki do podatku VAT czy VIES
 • Organizację weryfikacji zgodności archiwizowanych transakcji z wymogami prawnymi, ustawowymi, VAT i sprawozdawczymi
 • Pomoc w uzgodnieniu i kontroli sprzedaży, dłużników, kupna, funkcji wierzycieli
 • Przygotowanie analizy wieku należności oraz oświadczeń dłużników
 • Pomoc przy przygotowaniu analiz różnic budżetowych i produkcji w ramach monitoringu rzeczywistych preferencji względem budżetu
 • Skomputeryzowaną księgowość
 • Przygotowanie okresowych sprawozdań finansowych dla kierownictwa
 • Zestawienie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 • Pomoc specjalistyczną w zakresie interpretacji MSSF za pośrednictwem międzynarodowego panelu technicznego MSSF.

AUDYT ZEWNĘTRZNY

Dzięki szerokiej wiedzy branżowej oraz doświadczeniu na arenie międzynarodowej, posiadamy odpowiednie umiejętności i wiarygodność w zakresie audytu, tak cenione przez naszych partnerów. Nie stanowimy jedynie rutynowego podstawowego wymogu na Cyprze – świadczymy realne usługi tworzące wartość dodaną. Lokalne spółki są zobowiązane do przygotowania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz wymogami cypryjskiego prawa spółek, ust. 113.

OUTSOURCING PŁAC

Oferujemy funkcję całkowitego outsourcingu płac, dostosowaną do organizacji zatrudniających zespoły projektowe, zagranicznych kontrahentów, oraz tych, które prowadzą swoje biura na Cyprze.

Nasze szczegółowe usługi obejmują:

 • Organizację rejestracji spółki jako pracodawcy
 • Obliczanie wynagrodzeń i związanego z nimi podatku dochodowego, ubezpieczenia i innych potrąceń
 • Przygotowanie i wysyłanie pasków wypłaty
 • Przygotowanie odpowiednich formularzy i zysków
 • Współpracę z organami podatku dochodowego oraz Departamentem Ubezpieczeń Społecznych
 • Doradztwo odnośnie uregulowań prawnych, wytycznych i spraw związanych z podatkiem dotyczących zagranicznych pracowników
 • Doradztwo odnośnie umów o pracę oraz spraw związanych z prawem pracy
 • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę i pobyt
 • Doradztwo odnośnie utworzenia i korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I AUDYTY WEWNĘTRZNE

W dobie zmieniających się otoczeń biznesowych oraz rozrostu spółek poza tradycyjne bariery poprzez złożone stosunki ze stronami trzecimi, dochodzi do niespotykanego wcześniej popytu na zarządzanie ryzykiem. Posiadamy wiedzę i technologię potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i zapoznania się z każdym obszarem będącym przedmiotem niepokoju klienta.

POWIERNICTWO

W tak dynamicznie rozwijającym się światowym środowisku podatkowym i prawnym, oczywiste jest, że nasze bogactwo i dobra potrzebują zabezpieczenia. EAS jest idealnie przygotowany do wsparcia struktur i ram tworzonych w celu zapewnienia takiego bezpieczeństwa. Najczęściej wykorzystywanym środkiem ochrony kapitału jest powiernictwo. Na rachunku powierniczym przechowywane mogą być różne składniki majątku, takie jak akcje i udziały, produkty inwestycyjne, nieruchomości i własność intelektualna, depozyty bankowe oraz polisy ubezpieczenia na życie.

Zakres naszych działań obejmuje:

 • Tworzenie i zarządzanie cypryjskimi międzynarodowymi rachunkami powierniczymi i innymi takimi rachunkami
 • Zapewnianie powierników firmowych
 • Doradztwo odnośnie zabezpieczenia majątku rodzinnego oraz spraw związanych ze spadkiem
 • Zarządzanie rachunkiem powierniczym
 • Dokonywanie wypłat na rzecz beneficjenta oraz
 • wszystkie inne usługi ułatwiające zarządzanie rachunkiem powierniczym

SEMINARIA SZKOLENIOWE

Jedną z naszych metod podtrzymywania przewagi konkurencyjnej klientów i ich przedsiębiorstw są szkolenia. Organizujemy wewnętrzne seminaria, dostosowane do potrzeb spółki i odnoszące się do każdej dziedziny, w zakresie której klient chciałby poszerzyć wiedzę swoich pracowników.